Visitation

​Det er vigtigt for os, at vi kun får unge, som kan honorere af vores tilbud og som passer ind i den eksisterende gruppe af unge.

Visitationen skal sikre:

  • at de unge, der indskrives ligger inden for vores målgruppe.
  • at den unge på betryggende vis kan indpasses i den aktuelle børne-/ungegruppe.
  • at huset/medarbejdergruppen er bekendt med den unges problemstillinger.
  • at den unge kan få en god start.

Indledende kontakt:

  • Henvendelse fra kommune om ny ung rettes til leder.
  • Hvis sagsbehandleren ud fra informationen ønsker at gå videre, anmodes om at få fremsendt relevant sagsmateriale.

Behandling af sagen.

Når materialet er modtaget gennemgås det af leder og souschef, der tager stilling til om sagen er tilstrækkeligt belyst til at vurdere ud fra. Eventuelt anmodes om supplerende skriftligt materiale, eller hvis det ikke er muligt, træffes der aftale med kommunen om, hvordan de nødvendige oplysninger kan tilvejebringes.​

Indslusning

De unges behov i indslusningsperioden er meget forskellige, og tilrettelægges derfor individuelt i samarbejde med den unge, forældrene og sagsbehandleren.

Det er en sårbar situation for alle, når en ny ung skal flytte ind på Vangkærsminde. Vi bestræber os derfor på at gøre indslusningen så velforberedt som overhovedet muligt, så den unge kan få en glidende overgang. Det er vigtigt for os, at både den unge og forældrene føler sig ventede og velkomne.

Inden den unge flytter ind

forbereder vi de andre unge på stedet. Vi snakker med dem om, hvordan de selv havde det, da de kom som ny, og hvordan vi kan bedst kan tage imod den nye.

Når en ny ung flytter ind, og når en gammel forlader os

skal alle i ungegruppen på ny finde sit fodfæste og sin nye rolle i gruppen. I den første periode har vi derfor ekstra personaleressourcer, så vi kan drage særlig omsorg for den nye unge, samt bevare roen og stabiliteten i ungegruppen som helhed.

Det er vigtigt for os, at den unge fra første dag indgår på lige fod med alle andre i hverdagen. Derfor sørger vi også for, at den unge tilbydes den nødvendige støtte i opstarten.
Primært vil kontaktpædagogen, i det omfang det er nødvendigt, tilbyde en tæt kontakt til den unge, som skal sluses ind i fællesskabet og gøres bekendt med de gensidige krav og forventninger, vi har til hinanden på Vangkærsminde.

Det er individuelt, hvor lang en indslusningsperiode de unge har behov for, og vi er opmærksomme på, at de unge har brug for at kunne oparbejde tilliden til stedet og de voksne i deres eget tempo.

Tre måneder efter, den unge er flyttet ind, mødes den unge, forældrene, sagsbehandleren og Vangkærsminde til det første statusmøde og evaluerer perioden.​