KRAP

På Purhusvej anvendes KRAP – kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, som en fælles referenceramme.

Hvad er KRAP?

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Det er et socialpædagogisk koncept, hvor man har lånt det bedste af det, der virker fra flere forskellige teoremer. Det vil sige, at vi benytter en helhed af idéer, principper, teorier og metoder.

Vi benytter KRAP, for at give de unge de bedste muligheder;

  • For at trives.
  • For at opleve succes.
  • For at kunne danne gode relationer og lære i disse relationer.
  • For at kunne fortælle den gode historie, hvor de selv er hovedpersonen.

Kort fortalt, så handler det om social færdighedstræning, da vi tror på, at det er i samspillet med andre, at vi udvikles som mennesker.

KRAP giver værktøjer og metoder, til at fastholde et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer den unges egne forestillinger af verden.

Tilgangen bidrager til at få identificeret det, der virker for den unge, det der fordrer udvikling, samt hvilke færdigheder og kompetencer, der skal arbejdes med.

Kognition

​KRAP bygger på en tro på, at vi hver især konstruerer vores egne modeller af virkeligheden. Derfor er en stor del af vores pædagogiske opgave at undersøge, fremfor at tro, vi allerede ved.

Hver enkelt erkender og tænker forskelligt. Det afhænger bl.a. af hvilke erfaringer man har med sig i bagagen, hvad har man lært og hvad tror man, at man ved. Enhver vil fortolke sine oplevelser og tænke videre ud fra sine fortolkninger, hvilket er afgørende for personens følelser og adfærd.

Vores tilgang til det kognitive arbejde, sker med udgangspunkt i den unges måde at opleve, tænke, føle og handle på. Altså, vi møder den unge i øjenhøjde, præcis der, hvor den unge er, og det er der vi starter.

Når vi lærer den unges perspektiv at kende, får vi mulighed for at belyse, tale om og justere den enkeltes kognitioner.

For at vi kan støtte de unge i deres udvikling, må vi forstå hvilke tanker, der er bag deres mestringsstrategier og ved at skabe bevidsthed og nye tanker, kan der også skabes nye handlinger, som fører til nye og mere hensigtsmæssige handlemuligheder.​

Anerkendelse

På Purhusvej er anerkendelse et grundelement i alt, hvad vi foretager os. Den unge bliver set, taget alvorligt, mødt som ligeværdig og inddrages mest muligt. Der ud over går vi et ekstra skridt og validerer den unges oplevelse ved, at vi forsøger at sætte os i deres sted. Vi ønsker at fornemme, hvordan det er at være den unge, med de livsomstændigheder den unge har med sig og derefter tydeliggøre, at det giver mening for os.

Den unge oplever, at de voksne i større grad møder med nysgerrighed og et ønske om at forstå, fremfor en antagelse om, at de voksne altid ved bedre.

Ressourcefokusering

KRAP stemmer overens med vores menneskesyn, ved at vi vælger at se på ressourcerne, også når det er en del af en uhensigtsmæssig mestringsstrategi. Sammen med den unge sporer vi os ind på, hvad er drømmen og hvilke ressourcer kan vi bygge videre på, for at den unge får de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at drømmene for fremtiden kan realiseres.

Når den unge tager uhensigtsmæssige strategier i brug, er det fordi, det er det han/hun kan. Det er den strategi, den unge kender, når en udfordring skal håndteres. Dermed bliver en pædagogisk opgave at støtte den unge i at udvikle nye strategier og nuancere de eksisterende. Vi anerkender, at den unge har fundet en strategi, der umiddelbart virker på en udfordring, men vi åbner også for, at der kan findes alternative mestringsstrategier, som kunne være mere hensigtsmæssige i en given situation.

Dygtiggørelse

På Purhusvej ønsker vi kontinuerligt at videreudvikle vores praksis, viden og kompetencer. Derfor deltager​ vi løbende i kurser i bl.a. KRAP, hvor vi har et samarbejde med psykologcentret Viborg-Skive, der er udbyder af KRAP.