Hvad kan du forvente som anbringende myndighed

Udviklingsplan

Der bliver kontinuerligt ført dagbog og lavet udviklingsplaner sammen med de unge.
Beskrivelserne i det interne dagbogsnotat er holdt i en sober og ordentlig tone.
Der ligger både delmål og mål for de unge i udviklingsplanerne.

Generelt:

Udviklingsplanen er det værktøj, der skal sikre en kontinuerlig skriftlighed omkring de mål og ting, der skal arbejdes med i forhold til det enkelte den unge, mens han eller hun er indskrevet på opholdsstedet.

  • Senest når den unge har været på Opholdsstedet Purhusvej i 3 måneder, bliver der udarbejdet en udviklingsplan for den pågældende.
  • Alle beskrivelser og observationer som vi har gjort i de første 3 måneder, der kan være væsentlige, skal bruges i udfærdigelsen af udviklingsplanen.
  • Udviklingsplanen tager udgangspunkt i den kommunale handleplan.

I gang med udviklingsplanen

Der laves først en dagsorden med de udviklingspunkter, den unge mener er nødvendige, samt de udviklingspunkter vi mener er nødvendige. Formålet er at skabe en sammenhængende ramme, hvor begge parters ønsker bliver hørt og taget stilling til.

Dagsordenen laves sammen med den unge i et sprog, som han eller hun kan forstå. Der kan allerede her tænkes i mål og delmål, som, ud over den kommunale handleplan tager udgangspunkt i den unges situation.

Den færdige udviklingsplan

Efterfølgende laver kontaktpædagogen en udviklingsplan sammen med den unge, hvoraf det fremgår, hvordan planen for den unges udvikling skal forløbe det næste halve år. I udviklingen af planen tages der udgangspunkt i den kommunale handleplan og den dagsorden, som er lavet sammen med barnet/den unge. Den færdige udviklingsplan præsenteres for den unge.

Udviklingsplanen som fælles redskab

Udviklingsplanen skal sikre, at vi har fokus på om den unge udvikler sig i en positiv retning, og at det arbejde er i overensstemmelse med den kommunale handleplan.
Desuden har den til formål at mobilisere den unges egen drivkraft i sin personlige udvikling, ved at den unge bliver fuldt ud inddraget i udarbejdelsen og opfølgningen af planerne.Vangkærsvej bruger også udviklingsplanen og de resultater, der kommer ud af arbejdet med den, som dokumentation for, at der bliver arbejdet grundigt med at skabe udvikling for enkelte unge.

Udviklingsplanerne vedlægges statusrapporten til sagsbehandleren. Statusrapporten kan ses som et tilbageblik over udviklingen det sidste halve år, mens udviklingsplanen er de fremadrettede retningslinjer for det næste halve år.
Udviklingsplanen indeholder beskrivelser af den unges forventninger og mål med sin hverdag, samt aftaler mellem opholdsstedet og den unge.Udviklingsplanen justeres hver 6. måned.

Ungesamtale:

En gang om måneden holder den unge et formelt møde med sin kontaktpædagog, og ved den lejlighed bliver der fulgt op på mål og delmål i udviklingsplanen.

Den daglige opfølgning på udviklingsplanen:

Hele personalegruppen skal kende til de enkelte unges udviklingsplan, og skal på de daglige vagter være opmærksom på at følge op på de enkelte unges mål og delmål. Kontaktpædagogen og lederen skal være særlig opmærksom på, at der bliver arbejdet med de unges mål.

Kontaktpædagogen lægger udviklingsplanen ind i dagbogsprogrammet, så den er tilgængelig for alle.​